Regulamin

czyli jak się nie zgubić w świecie gry i zdobyć jak najwięcej punktów.

Monochrom: Objawy monochromozy: ospałość, apatia, agresja, stany depresyjne.

Polichrom: do jego syntezy i pomnażania doprowadzamy, działając wspólnie na rzecz innych.

Postanowienia ogólne

1. Gra „Polichrom” (nazywana dalej grą) przygotowana została w ramach projektu „Gra w wolontariat” realizowanego przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich finansowanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Organizatorem gry jest Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 19.

3. Trzecia edycja gry trwa od 3 października 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku i realizowana jest na terenie województwa śląskiego.

4. Ilekroć w ww. regulaminie jest mowa o stronie internetowej, należy przez to rozumieć stronę projektu: www.polichrom.pl

5. Informacje o grze będą dostępne na stronie internetowej i w kanałach social media.


Cel gry

Celem gry jest rozwój aktywności wolontariackiej uczniów, wzrost wiedzy dotyczącej wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną poprzez realizację zadań zaproponowanych przez organizatora.


Uczestnicy

1. Uczestnikami gry „Polichrom” mogą być szkolne kluby wolontariatu/wolontariusza (SKW), koła wolontariatu oraz inaczej nazywane grupy działające na zasadach szkolnych klubów wolontariusza w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.

2. Każdy SKW musi posiadać opiekuna-nauczyciela, który sprawuje opiekę i kontrolę nad uczestnictwem SKW w grze.

3. SKW nazywane są w grze „drużynami”.

4. Drużynę tworzą uczniowie oraz nauczyciel-opiekun.


Przystąpienie do gry

1. Aby wziąć udział w grze, należy wypełnić formularz rekrutacyjny 

2. Proces rekrutacji trwa od 12.09. 2016 do 31.10.2016 r.

3. W projekcie przewidziano ograniczoną ilość miejsc dla drużyn. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszenia.

4. Organizator poinformuje mailowo lub telefonicznie o zakwalifikowaniu drużyny do projektu, nie później niż 10 listopada 

2016 r.

5. Drużyny zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane sa do dostarczenia organizatorowi pisemnej zgody Dyrekcji Szkoły na udział w projekcie.

6. Drużyny zakwalifikowane do gry logują się na stronie internetowej, tworząc swoje konto.


Zadania uczestników gry

1. Opiekun drużyny dostarcza organizatorowi zgody na udział w grze oraz na wykorzystanie wizerunku uczniów (przesłanie pocztą bądź przekazanie animatorce na spotkaniu).

Dokument jest załącznikiem do regulaminu.

2. Drużyny biorą udział w min. 2 spotkaniach z animatorką, odbywających się na terenie szkoły.

3. Drużyny przekazują organizatorowi raporty z realizacji zadań.

4. Drużyny mają obowiązek informowania animatorów o terminie planowanej realizacji misji. Informację można przekazać mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio podczas spotkań z animatorem.

5. Nauczyciele-opiekunowie drużyn biorą udział w spotkaniach sieciujących.

6. Drużyny biorą udział w Gali Podsumowującej grę (organizowanej na przełomie maja i czerwca 2017 roku) 


Przebieg gry i punktacja

1. Spotkania z animatorkami realizowane są od 03.10.2016-31.05.2017 r.

Dokładne daty spotkań zostaną ustalone z animatorkami po przesłaniu formularza rekrutacyjnego przez Szkołę.

2. Gra składa się z 3 etapów, które ujęte są w poszczególne ramy czasowe. 

I etap gry: od 2.11.2016 do 21.12.2016 r.

II etap: 02.01.2017-26.03.2017 r.

III etap: 27.03.2017-26.05.2017 r.

Każdy etap gry oceniany jest oddzielnie i składa się z:

a) misji - za wykonanie misji drużyna otrzymuje 50 punktów. Istnieje możliwość otrzymania 10 punktów dodatkowych. Warunki otrzymania dodatkowych punktów zostaną określone w treści misji.

b) wyzwań - za wykonanie wyzwania drużyna otrzymuje 15-20 punktów. W czasie trwania każdego poziomu zaproponujemy 6 wyzwań, z czego drużyna wybiera 4 wyzwania. Punktację przyznaje się tylko za 4 wyzwania.

Wyzwania aktywne będą przez pewien określony, czas. W danej chwili może być aktywne więcej niż jedno wyzwanie.

c) tasków – zadań pojawiających się w nieregularnych odstępach czasu; informacje o aktualnych taskach będą dostępne na stronie internetowej i w kanałach social media; za wykonanie taska drużyna otrzymuje 4 punkty;

Punkty za realizację poszczególnych działań podczas trwania gry przyznają organizatorzy.

Punkty są na bieżąco sumowane i widoczne na stronie internetowej gry.

Po zakończeniu całej gry sumowane są punkty z kolejnych etapów i zostaje wyłoniony zwycięzca całej gry.

Drużyna z największą ilością punktów wygrywa grę.

3. Warunkiem uzyskania punktów za zadanie jest wykonanie ich w określonym czasie (określonym w treści zadania) oraz złożenie raportu poprzez stronę internetową lub w inny sposób określony w treści zadania. 

4. Do składania raportu uprawiony jest lider lub nauczyciel-opiekun SKW. Każdy raport musi być zatwierdzony przez nauczyciela-opiekuna drużyny.

5. W przypadku późniejszego dołączenia do gry lub nie zamieszczenia raportu z misji w czasie, gdy misja jest aktywna, można 

zrealizować misję po czasie, lecz nie zostaną za nią przyznane punkty.


Animatorzy

1. Każda drużyna uczestnicząca w grze jest pod opieką merytoryczną animatorki i pozostaje z nią w kontakcie (osobiście, mailowo, telefonicznie).

Rolą animatorki jest pomoc w grze i realizacji zadań.

2. W każdej ze szkół animatorka prowadzi min. 2 spotkania animacyjne.


Zakończenie gry

1. Gra zakończy się nie później niż 30 czerwca 2017 r.

2. Zakończenie gry przybierze formę uroczystego spotkania połączonego z ogłoszeniem wyników gry (gala dla uczestników gry) 

Dokładny termin gali zostanie podany zostanie na stronie internetowej gry.

3. Zwycięzcy otrzymają wyróżnienia oraz symboliczne nagrody.

4. Udział w projekcie zostanie potwierdzony certyfikatem określającym poziom zaangażowania Szkoły w grę oraz imiennym certyfikatem dla każdego uczestnika gry.


Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za działania drużyn, organizowane przez nich misje, wyzwania czy taski.

2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów poniesionych podczas gry przez drużyny, w tym nie finansują przedsięwzięć organizowanych w ramach realizacji misji.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania gry z przyczyn niezależnych od Organizatorów.

4. Regulamin gry znajduje się na stronie internetowej gry.

5. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.


Uwaga: zmiana w regulaminie z dniem 10.10.2016: w I etapie za pojedyncze wyzwanie można było otrzymać 15 punktów, od II etapu za niektóre wyzwania można dostać 20 punktów (zmiana w części "Przebieg gry i punktacja" w punkcie 2 b).


Zmiana w regulaminie 17.02.2017: II etap zostaje wydłużony do  dnia 26.03.2017. III etap rozpocznie się 27.03.2016 (zmiana w części "Przebieg gry i punktacja" w punkcie 2 b).


Załączniki do Regulaminu:ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA UDZIAŁ NIEPEŁNOLETNIEGO DZIECKA W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisana/y (imię, nazwisko)…………………………………………………… wyrażam zgodę na aktywny udział w grze Polichrom (imię, nazwisko wolontariusza/ki)……………………………………………… pozostającej/ego pod moją opieką prawną, w działaniach o charakterze wolontarystycznym na rzecz Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Gra w wolontariat” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Oświadczam, że znane mi są cele i zadania projektu oraz regulamin gry, a także idea wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń.

Jednocześnie udzielam zgody Stowarzyszeniu Regionalne Centrum Wolontariatu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz nagrań wideo i audio z wizerunkiem mojego dziecka/podopiecznego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, publikowanie i wydanie wykonanych zdjęć oraz nagrań audio i wideo za pośrednictwem publikacji, stron internetowych oraz portali społecznościowych wydawanych i administrowanych przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w celach zgodnych z prowadzoną przez te organizacje działalnością, w ramach realizacji projektu „Gra w wolontariat” realizowanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Podpisując dokument wyrażam także zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zawartych w powyższym dokumencie, w związku z udziałem w projekcie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych do celów monitoringu,kontroli w ramach 

realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji.

Oświadczam, że jestem prawnym opiekunem  (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego*) ……………………………………………………………………… oraz posiadam nieograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.         

…………………………………………………………………………………

Podpis               data i miejsceZGODA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y (imię, nazwisko) ………………………………………………………………………………………………udzielam zgody Stowarzyszeniu Regionalne Centrum Wolontariatu na nieodwołalne i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz nagrań wideo i audio z moim wizerunkiem  bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, publikowanie i wydanie wykonanych zdjęć oraz nagrań audio i wideo za pośrednictwem publikacji, stron internetowych oraz portali społecznościowych wydawanych i administrowanych przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w celach zgodnych z prowadzoną przez te organizacje działalnością, w ramach realizacji projektu „Gra w wolontariat” realizowanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Podpisując dokument wyrażam także zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zawartych w powyższym dokumencie, w związku z udziałem w projekcie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych do celów monitoringu,kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji.

……………………………………………………………………………………

Podpis               data i miejsceZGODA DYREKCJI SZKOŁY

Wyrażam zgodę na udział Szkoły (nazwa i adres) 

...........................................................................................................................

na udział Szkoły w grze Polichrom, prowadzonej przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach w ramach realizacji projektu „Gra w wolontariat” realizowanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wyrażam jednocześnie zgodę na przeprowadzenie spotkań animacyjnych na terenie Szkoły, w ramach w/w projektu.

Oświadczam, że znane mi są cele i zadania projektu oraz regulamin gry, a także idea wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń.Podpisując dokument wyrażam także zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zawartych w powyższym dokumencie w związku z udziałem w projekcie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. 

poz. 1182 z późn. zm.). wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych do celów monitoringu,kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji.

…………………………………………………………………………

Data, podpis i pieczęć